virigenyorum yapılmamışEndikasyonlar: Hipogonadal bozukluklarda testosteron replasmanı için kullanılır. Androjen yetmezliğine bağlı osteoporoz, hipogonadizm, spermatogenesis bozukluklarından kaynaklanan infertilite endikedir.

Kontrendikasyonlar: Prostat ve meme kanserinde kontrendikedir.

Uyarılar ve Önlemler: Kalp yetmezliği, renal ve hepatik yetmezlik, hipertansiyon, epilepsi ve migrende dikkatle kullanılır. Proteine bağlı iyotta azalmaya neden olabilir.

Yan etkiler: Sıvı ve tuz retansiyonu, priapizm, oligospermi, penis irileşmesi, erken epifiz kapanması, ereksiyon sıklaşması ve aşırı seksüel uyarı gibi yan etkiler görülebilir.

Etkileşimler: Viramunein karaciğer sitokrom P450 enzimini (CYP3A, CYP2B) indükler dolayısıyla aynı enzim sistemleri ile metobolize olan diğer ilaçların plasma konsantrasyonlarını düşürebilir. Bu nedenle bu tip ilaçlar için doz ayarlaması gerekebilir. Nükleosid Analoglar: Zidovudin, didanosin ya da zalsitabin ile birlikte uyulandığında Viramune için dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

Proteaz inhibitörleri: Viramune karaciğer enzimi olan CYP3A’nın hafif ve orta düzeyde indükleyicisidir; bu nedenla proteaz inhibitörleri ile birlikte uygulanması her iki ajanın plazma konsantrayonlarında değişikliğie neden olabiilir.

Saquinavir: Viramune saquinavir ile beraber kullanıldığında Viramune farmakokinetiği etkilenmediği, Saquinavir’in plazma eğrisinin AUC eğrinin altında kalan alan değerinde ortalama %27’lik bir azalma olduğu gösterilmiştir.

Ritonavir: Viramune ile beraber uygulandığında ritonavir yada viramune plazma düzeylerinde anlamlı bir değişiklik olmadığı saptanmıştır.

İndinavir: Nevirapin ve indinavir uygulanan hastlarda bu iki ajanın birlikte uygulanmasının, indinavir AUC değerinde ortalama %28’likazalmaya neden olduğunu ve Viramune plazma düzeylerinde anlamalı hiç bir değişikliğe yol açmadığını göstermiştir. Ketokonazol: Ketokonzol ve Viramune aynı anda uygulanmalıdır.

Nevirapinin itrakonazol üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Etkileşim çalışması yapılmamasına karşın, ketokonazol yerine böbrekler yoluyla elimine edilen antifungal ilaçlar verilebilir. Oral kontraseptifler bevirapinin oral kontraseptiflerin farmakokinetiği üzeri ndeki etkilerine dairhiç bir klinik veri yoktur. Nevirapin oral kontrseptiflerin ayrıca diğer hormonal kontraseptiflerin plazma konsantrasyonlarını azaltabilir. Bu nedenle nevirapin ile tedavi edilmekte olan hastalarda oral kontraseptifler tek doğum kontrolü yöntemi olarak kullanılmamalıdır.

Doğum kontrolü dışında hormon regülasyonu gerektiren terapötik amaçlı kullanımlarda bu ilaçların, nevirapin ile tedavi edilmekte olan hastalarda oral kontrseptifler tek doğum kontrolü dışında hormon regülasyonu gerektiren terapötik amaçlı kullanımlarda bu iilaçların, nevirapin ile tedavi edilen hastalardaki terapötik etkisi izlenmelidir.

CYP3A tarafından metabolizie edilen diğer ilaçlar: Viramune, CYP3A’nın ve muhtemelen CYP2B6 ’nın indükleyicisidir, maksimum indüksiyon, multipl doz tedavisine başlandıktan sonraki 2-4 hafta içersinde ortaya çıkar.

Özellikle metadon tedavisi uygulanan hastalarda metadon doajaz ayarlaması gerekmektedir. Viramune ile birlikte uygulandıklarında bu izoformların substratlarını oluşturan diğer bileşiklerin plazma konsantrasyonları azalabilir. Bu nedenle, Viramune ile birlikte uygulandıklarında P450 metabolize ilaçların terapötik etkilerinin izlenmesi gerekmektedir.

Diğer bilgiler: İnsan karaciğeri mikro organizmalarında nevirapin hidroksilat metabolitlerinin oluşumunun, dapson, rifabutin, rifampisin ve trimetoprim/sülfa metoksazol’ün varlığından etkilenmemektedir.

Ketokonazol ve eritromisin, nevirapin hidroksilat metabolitlerinin oluşumunu anlamlı düzeyde inhibe etmektedir. Uzun süre Viramune uygulanan hastalarda, CYPA3A ’nın bilinen simetidin ve makrolid grubu ilaçların plazma konsantrasyonu değişmektedir. Viramune ile rifampisin veya rifabutin’in bir arada kullanılmasının do üzerinde etkisi hakkında bilgiler yetersiz olduğundan, sadece kesin endikasyon bulunduğunda ve dikkatle izlenerek kullanılmalıdır.

Dozaj: Başlangıçta sabah 2 kapsül, akşam 1-2 kapsül, yemeklerden sonra kullanılır. 2-3 hafta sonra idame doza geçilerek sabah 1-2 kapsül ve aktam 1 kapsül, yemeklerden sonra kullanılır.Bunlar da İlginizi Çekebilir

Konuyla ilgili yorumlarınızı ve sorularınızı sorabilirsiniz